مانور دورمیزی آتش سوزی

برگزاری مانور دورمیزی آتش سوزی فرضی در یکی از بخش های بیمارستان

زمان برگزاری: چهارشنبه 16 دی ماه 98