روز پرستار و شرکت میکروزد

حضور شرکت میکروزد جهت تبریک روز پرستار در دفتر پرستاری بیمارستان

یکشنبه 11 دی ماه 98